پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

منوی اصلی

  دانشکده های طب سنتی

   

   ردیف

   دانشکده

  سایت 

   1  دانشکده طب سنتی دانشگاه تهران

       http://tim.tums.ac.ir

   2  دانشکده طب سنتی دانشگاه شهید بهشتی

   http://traditional.sbmu.ac.ir

   3  موسسه مطالعات تاریخ پزشکی , طب اسلامی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی ایران

   http://ricm.iums.ac.ir

   4  دانشکده طب سنتی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد

   http://www.mums.ac.ir/tim 

  5 مركز تحقيقات طب سنتی و تاریخ پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی شیراز

  http://tim.sums.ac.ir/

  6 گروه طب سنتی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

  http://www.goums.ac.ir/

  7 دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

  http://ftm.tbzmed.ac.ir/

  8 دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی  قم

  http://tramed.muq.ac.ir/

  9 دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی بابل

  http://tim.mubabol.ac.ir/

  10 مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی دانشگاه شاهد

  /http://shahed.ac.ir/

  11 دانشکده طب سنتی شهرستان اردکان  دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

  http://ssu.ac.ir/index.php?id=16031

  12 دانشکده پردیس طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

  http://sonati.kmu.ac.ir

  13 دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

  http://www.zums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=126&slct_pg_id=6989

  14

  15


  گروه دورانV5.5.2.0