• ساعت : ۱۳:۵۶:۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ 
  • تعداد بازدید : 568
  • کد خبر : ۶۸۶۱۶
    /  3
ژورنال كلاب با موضوع مزاج شناسی در طب سنتی برگزار شد.
ژورنال کلاب با موضوع مزاج شناسی در طب سنتی روز چهارشنبه 29 آذرماه96 از طرف دانشکده طب سنتی در دانشکده داروسازی برگزار شد.

ژورنال کلاب با موضوع مزاج شناسی در طب سنتی روز چهارشنبه 29 آذرماه96 در دانشکده داروسازی برگزار شد. سخنران این برنامه خانم دکتر فاطمه امینی دانشجوی دکتری تخصصی طب سنتی بود. در ژورنال کلاب مزاج شناسی در طب سنتی ، دانشجویان مقطع دکتری داروسازی حضور داشتند. مباحث مطرح شده به شرح زیر ارائه گردید:

درابتدا درباره چگونگی تشخیص مزاج بر اساس اجناس عشره یا معیارهای ده گانه تشخیص مزاج صحبت شد. که براساس منابع طب سنتی ایرانی برای تشخیص مزاج یک فرد از ده معیار استفاده می شود این معیارها شامل:

ملمس ، سحنه یا هیکل ، مو ، رنگ بدن ، اندازه ابعاد بدن  ، سرعت تاثیر پذیری از کیفیات چهارگانه ، وضعیت خواب و بیداری ، سرعت انجام افعال ، کیفیت مواد دفعی بدن ، حالات روحی و روانی هستند.

استنباط از ملمس بر اساس میزان گرمی، سردی، تری یا خشکی ملمس یا محل لمس می باشد و براساس آن میزان گرمی یا سردی و .. تشخیص داده می شود. معیار بعدی هیکل یا سحنه می باشد که چاقی یا لاغری یا غلبه بافت عضلانی یا چربی و ارتباط آن با مزاج بررسی شد. فاکتور سوم مو می باشد. میزان رشد مو، حجم و ضخامت مو و سرعت رشد و نرمی و زبری یا صافی و مجعد بودن مو به تشخیص مزاج کمک کننده است. فاکتور چهارم رنگ بدن است. رنگ پوست تیره روشن و سرخی راهنمای پزشک در تشخیص مزاج است. اندازه ابعاد بدن شامل برجستگی مفاصل و عروق و نیز وسعت سینه می باشد.

سرعت تاثیرپذیری از کیفیات چهار گانه گرمی، تری، سردی و خشکی نیز عامل مهمی در تشخیص مزاج است. خواب بیشتر با سردی و رطوبت و خواب کمتر با خشکی ارتباط دارد نوع خوابهای دیده شده در طی شب هم نیز به تشخیص مزاج کمک می کند. سرعت انجام افعال با گرمی و کندی انجام افعال با سردی مرتبط است. هرچه مواد دفعی بدن پر بو و پررنگ تر باشد حرارت بیشتر و کم بویی و کم رنگی نشانه سردی است. حالات روحی و روانی عصبی بودن مستعد افسردگی درک مطلب سریع و .. نیز با مزاج هم توضیح داده شد.

سپس پرسشنامه استاندارد تشخیص مزاج دکتر مجاهدی بررسی گردید. همچنین چندین مقاله که مرتبط با مزاج و بو بودند معرفی گردید و دو مقاله بیشتر توضیح داده شد.

مقاله اول مقاله دکتر کریمی و همکاران و بررسی ارتباط بین مزاج و میزان انرژی پایه بدن (basal metabolic rate ) و همچنین اثر دو گیاه سرد وگرم ( آویشن و سماق ) و اثر آنها بر روی اثر تولید حرارتی غذا ها در بدن میباشد. مقاله بعدی بررسی ارتباط بین مزاج و میزان پروتیین های میتوکندری بود. در هر دو مقاله برای تعیین مزاج از پرسشنامه استاندارد دکتر مجاهدی برای تعیین مزاج استفاده شده بود.

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    دانشکده طب سنتی اهواز

    V5.5.2.0