پنج‌شنبه, 27 مهر 1396

منوی اصلی


دانشکده های طب سنتی

 

 ردیف

 دانشکده

سایت 

 1  دانشکده طب سنتی دانشگاه تهران

     http://tim.tums.ac.ir

 2  دانشکده طب سنتی دانشگاه شهید بهشتی

 http://traditional.sbmu.ac.ir

 3  موسسه مطالعات تاریخ پزشکی , طب اسلامی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی ایران

 http://ricm.iums.ac.ir

 4  دانشکده طب سنتی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 http://www.mums.ac.ir/tim 

5 مركز تحقيقات طب سنتی و تاریخ پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی شیراز

http://tim.sums.ac.ir/

6 گروه طب سنتی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

http://www.goums.ac.ir/

7 دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

http://ftm.tbzmed.ac.ir/

8 دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی  قم

http://tramed.muq.ac.ir/

9 دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی بابل

http://tim.mubabol.ac.ir/

10 مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی دانشگاه شاهد

/http://shahed.ac.ir/

11 دانشکده طب سنتی شهرستان اردکان  دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

http://ssu.ac.ir/index.php?id=16031

12 دانشکده پردیس طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

http://sonati.kmu.ac.ir

13 دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

http://www.zums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=126&slct_pg_id=6989

14

15


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8